Được bồi thường bằng đất hoặc tiền khi bị thu hồi đất ở
 
 
 

Nghị định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chính phủ vừa ban hành đã quy định hình thức bồi thường khi thu hồi đất ở.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở (mà không còn đất ở, nhà ở nào khác tại xã, phường nơi bị thu hồi đất) thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà tái định cư. Các trường hợp còn nhà đất khác trong xã, phường, thị trấn nơi bị thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, các hộ này cũng được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Đối với những trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

 
 
 

Các tin khác

Khách hàng tiêu biểu